Over de Data Sharing Coalition

Verder lezen
Data Sharing Coalition

Over de Data Sharing Coalition

Wie wij zijn

De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om de waarde van (cross-sectoraal) datadelen te ontgrendelen.

Het initiatief is in januari 2020 gestart nadat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de markt had uitgenodigd om de samenwerking op te zoeken voor het (cross-sectoraal) delen van data. De Data Sharing Coalition is gestart als direct gevolg van deze uitnodiging.

Onze missie en ons doel

De Data Sharing Coalition heeft als doel (cross-sectoraal) datadelen te stimuleren, onder controle van de rechthebbende(n), door het realiseren van datadeel-use cases, het realiseren van interoperabiliteit tussen data spaces en het versterken van individuele initiatieven. In een continu iteratief proces verkent en definieert de Data Sharing Coalition generieke afspraken over een breed scala aan onderwerpen die relevant zijn voor (cross-sectoraal) datadelen. Dit omvat onderwerpen zoals technische standaarden, datasemantiek, juridische overeenkomsten en betrouwbare en herbruikbare digitale identiteiten. Ons doel is het verkennen en documenteren van generieke afspraken voor het delen van data, het definiëren en realiseren van (cross-sectorale) use cases en het delen van kennis ter ondersteuning van de ontwikkeling van bestaande en nieuwe data spaces. De generieke afspraken voor het delen van data zullen worden verzameld en vastgelegd in een generiek Trust Framework voor datadelen, bestuurd door een gemeenschappelijk bestuursorgaan bestaande uit deelnemers van de Data Sharing Coalition. Met de publicatie van ons Data Sharing Canvas zijn de eerste praktische stappen richting deze afspraken al gezet. Data spaces die de gemeenschappelijke afspraken uit dit Trust Framework implementeren en naleven, zullen de eerste stap zetten naar interoperabiliteit met andere spaces en zullen (cross-sectoraal) datadelen op schaal mogelijk maken voor hun gebruikers.

Onze principes

De Data Sharing Coalition hanteert de volgende zes kernprincipes die leidend zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten en het realiseren van onze doelstellingen:

  1. Open en inclusief zijn: Elke geïnteresseerde partij kan deelnemen aan de Data Sharing Coalition
  2. Praktische resultaten opleveren: De Data Sharing Coalition zal functionele frameworks en faciliteiten opleveren die echte waarde bieden voor belanghebbenden van de data-economie en die hen zullen helpen hun datadeel-use cases te versnellen
  3. Datasoevereiniteit bevorderen: De Data Sharing Coalition streeft ernaar ervoor te zorgen dat de rechthebbenden controle houden over hun data door dit als vereiste op te nemen in de use cases en frameworks die we ontwikkelen
  4. Bestaande bouwstenen gebruiken: Alle frameworks en faciliteiten van de Data Sharing Coalition zullen waar mogelijk voortbouwen op internationale open standaarden, technologie en andere bestaande faciliteiten
  5. Collectieve governance toepassen: Alle frameworks en faciliteiten die door de Data Sharing Coalition worden geproduceerd, worden op transparante, consensusgestuurde wijze beheerd door een collectief van deelnemers van de Data Sharing Coalition
  6. Ethisch, maatschappelijk en compliant zijn: Alle activiteiten van de Data Sharing Coalition zijn in overeenstemming met maatschappelijke waarden en voldoen aan relevante wetgeving

Onze activiteiten

Wij zijn van mening dat de echte waarde van (cross-sectoraal) datadelen alleen kan worden ontsloten door samenwerking tussen een breed scala aan relevante belanghebbenden te bevorderen. De Data Sharing Coalition heeft verschillende activity tracks waaraan deelnemers kunnen deelnemen om onze doelen te helpen bereiken.

De eerste track is ‘Use cases’. Samen met deelnemers uit verschillende domeinen heeft de Data Sharing Coalition verschillende datadeel-use cases gedefinieerd en gerealiseerd. Door het realiseren van use cases tonen we de waarde aan van (cross-sectoraal) datadelen. Denk aan kostenreductie, procesefficiëntie verbeteren of ontwikkeling van nieuwe producten/diensten. Daarnaast bieden deze use cases waardevolle, real-life inzichten in wat er nodig is om schaalbaarheid en interoperabiliteit tussen verschillende data spaces te realiseren.

Op basis van onze ervaring met het ontwikkelen van deze verschillende use cases hebben we een use case-ontwikkelaanpak gecreëerd die uit drie fasen bestaat, omdat wij geloven dat een stapsgewijze manier van werken zorgt voor vooruitgang en de kans op succes vergroot. Deze aanpak van drie fasen is gebaseerd op de gemeenschappelijke uitdagingen die we per fase hebben geïdentificeerd tijdens de ontwikkeling van onze use cases. Voor elke fase hebben we een tool ontwikkeld die je helpt bij de ontwikkeling van je use case – van verkenning tot implementatie.

De tweede track is ‘Kennisontwikkeling’. Om de ontwikkeling van bestaande en nieuwe data spaces te ondersteunen, biedt de Data Sharing Coalition een platform voor de gestructureerde kennisuitwisseling tussen een breed scala aan organisaties die betrokken zijn bij de Data Sharing Coalition community. Voorbeelden van kennisontwikkeling zijn de tools die helpen bij het ontwikkelen van use cases en documenten met inzichten in de data-economie zoals ons Data Sharing Canvas en ons Position Paper. Daarnaast stemmen we onze activiteiten af op andere datadeel-initiatieven.

De derde track is ‘Community’. We zijn een open, internationaal initiatief waaraan een grote verscheidenheid aan organisaties deelneemt en we willen onze community blijven uitbreiden. Om kennisuitwisseling en netwerken te ondersteunen, organiseren we activiteiten zoals onze maandelijkse Community Meeting en Speed Dating Sessions.

De Data Sharing Coalition verwelkomt organisaties die ons doel ondersteunen en samen willen versnellen. Wil jij deelnemer worden van de Data Sharing Coalition? Lees meer en wordt lid.

Sander Middendorp | Voorzitter

Reinier van der Heijden | Vicevoorzitter | CEO van HDN